CNR Records nv “CNR” Matenstraat 214 2845 Niel RPR 0424.966.797

 1. Behoudens tegenbewijs, volgt uit de bevestiging van uw bestelling of bij gebreke aan protest aanvaarding van de factuur/verkoopsvoorwaarden van CNR.
 2. De prijzen van onze producten staan vermeld in euro, alle belastingen inbegrepen (BTW+ alle andere eventuele belastingen), maar zonder de verwerkings-en verzendingskosten.
 3. Tenzij anders vermeld, zijn al onze facturen betaalbaar in euro op de maatschappelijke zetel van CNR. De producten blijven eigendom van CNR tot volledige betaling van de prijs.
 4. Leveringstermijnen zijn enkel benaderend en worden louter ten indicatieve titel vermeld. Eventuele vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. CNR aanvaardt geen annulering of wijziging ervan, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord.
 5. De koper dient bij de levering een leveringsbon af te tekenen voor ontvangst waarop de gebeurlijke zichtbare gebreken dienen te worden vermeld. Klachten over zichtbare gebreken die niet op de leveringsbon werden vermeld zullen niet aanvaard worden.
  Voor goederen die zodanig verpakt zijn dat zichtbare gebreken niet onmiddellijk kunnen worden bemerkt: De koper dient de geleverde goederen zo spoedig mogelijk na het in ontvangst nemen te controleren en eventuele zichtbare gebreken, op straffe van verval, uiterlijk binnen de vijf (5) dagen na deze datum per aangetekend schrijven aan CNR te melden. Het in gebruik nemen van de goederen en/of het doorverkopen ervan impliceert de goedkeuring en aanvaarding ervan. Elke klacht met betrekking tot de factuur moet uiterlijk aan CNR worden gemeld binnen 8 dagen na ontvangst, op straffe van verval.
 6. Ingeval van wanbetaling of laattijdige betaling zal van rechtswege, en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan:
  – 10 % voor consumenten, met een minimum van 75 EUR;
  – de intrestvoet, vastgesteld in het kader van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met een forfaitair schadebeding van 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR, voor professionele kopers.
 7. Bij annulatie van een bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van de waarde van de geannuleerde bestelling of verbroken overeenkomst, onverminderd het recht om een volledige vergoeding te eisen van de schade die deze forfaitaire raming te boven zou gaan.
 8. De voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de zetel van CNR bevoegd.
%d bloggers liken dit: